Návštěvní řády státního hradu Kunětická hora

Národní památkový ústav 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

STÁTNÍHO HRADU KUNĚTICKÁ HORA

(dále jen „památkový objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Památkový objekt je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna památkového objektu je v návštěvních dnech otevřena v dubnu, v říjnu a ve všední dny v září od 10.00 do 15.30 hodin. V září o víkendech a svátku od 10.00 do 16.30 hodin. V květnu až srpnu od 9.30 do 17.00 hodin.  
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách: www.hrad-kunetickahora.cz 
 3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy bez průvodce a prohlídkové okruhy s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.
 5. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec nejpozději 15 minut před sjednanou dobou pro začátek prohlídky u pokladny památkového objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku do památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu a na jeho webových stránkách: www.hrad-kunetickahora.cz
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá bez náhrady.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce interiérů památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
 2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu nebo kritických technických problémů může správa památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na to, aby ostatní návštěvníci ani výklad průvodce nebyli nepřiměřeně rušeni a na zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu památkového objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V památkovém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, objemnými taškami, zvířaty a mokrými deštníky.
 8. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt a jeho kulturní mobiliář. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
  5. propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
  6. dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
  7. manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny/návštěvnického centra.
  8. dotýkat se či manipulovat s informačním systémem památkového objektu.
 10. Pohyb zvířat v památkovém objektu:
  1. Vstup se zvířaty je do památkového objektu striktně zakázán s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“) na základě předchozího souhlasu správy památkového objektu (na některých trasách je pohyb s asistenčními psi z provozních důvodů omezen nebo zakázán). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.
 11. V interiérech památkového objektu je pro soukromé účely povoleno fotografovat a natáčet s respektem vůči ostatním návštěvníkům, a to výhradně bez použití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Fotografovat průvodce bez jeho vysloveného souhlasu není povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, Územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Přístupnost vnějšího areálu ve správě NPÚ (zahrnující obory, sady, amfiteátr, lesní cesty) a podmínky pohybu v něm jsou specifikovány ve zvláštním návštěvním řádu.
 2. Při prohlídce interiérů památkové objektu nebo v případě, že je v památkovém objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail: kunetickahora@npu.cz. Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na NPÚ, Územní památkové správě na Sychrově: bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2023; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Národní památkový ústav

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁDVOŘÍ

STÁTNÍHO HRADU KUNĚTICKÁ HORA

(DÁLE JEN „NÁDVOŘÍ“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST NÁDVOŘÍ

Nádvoří je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Nádvoří je přístupné v rámci návštěvní doby hradu – podrobnosti naleznete na: https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba
 2. Přístup do nádvoří může být správou památkového objektu aktuálně upraven, nebo omezen, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být nádvoří pro veřejnost i zcela uzavřeno.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup na nádvoří je pro návštěvníky zdarma.
 2. Vstup na nádvoří může být omezen a zpoplatněn, například v souvislosti s konáním kulturní akce. Výše vstupného je v takovém případě dána cenovým výměrem.
 3. Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup na nádvoří zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Prohlídka i pobyt na nádvoří je bez průvodce.

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. Na nádvoří je zakázáno:
  1. Požívat omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je přístup na nádvoří zakázán.
  2. Kouřit (i elektronické cigarety, kromě vyznačených ploch), rozdělávat a používat otevřený oheň.
  3. Používat veškerou pyrotechniku.
  4. Nošení zbraní.
  5. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení nádvoří, lézt po zdech, vstupovat mimo vymezený prostor, poškozovat zeleň, psát nebo malovat po zdech, sochách, obkladech a obložení, a dalších přírodních a stavebních prvcích na nádvoří.
  6. Jezdit a parkovat motorovými vozidly s výjimkou vozidel s povolením správy hradu. Opírat dopravní prostředky (kola, koloběžky apod.) o zeď či je odkládat na jiná než k tomu vyhrazená místa.
  7. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
  8. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše; znečišťovat jakýmkoliv způsobem nádvoří.
  9. Tábořit, hrát míčové hry.
  10. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa hradu: e-mail: kunetickahora@npu.cz
  11. Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“, či jiné předměty, případné výjimky povoluje po dohodě správa hradu e-mail: kunetickahora@npu.cz.
  12. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků.
  13. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 2. Pro ochranu nádvoří a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Při prohlídce a pobytu na nádvoří je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty nádvoří. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ S JÍZDNÍM KOLEM

 1. Na nádvoří je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech apod. zakázán.
 2. Pro zaparkování jízdních kol a koloběžek je návštěvník povinen využít výhradně prostor se stojanem na kola.

Článek 7 – VSTUP NA NÁDVOŘÍ

 1. Na nádvoří je zvířatům vstup povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku ve správě Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.

Článek 8 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. Na nádvoří je návštěvníkovi umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: e-mail: kunetickahora@npu.cz
 3. V případě, že je na nádvoří pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 9 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucího správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: zaměstnance správy objektu, e-mail: kunetickahora@npu.cz, adresu SH Kunětická hora, Staré Hradiště 533 52, tel.: +420 725 507 500; příp. na Národní památkový ústav, Územní památkovou správu na Sychrově: bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Národní památkový ústav

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU OKOLÍ

STÁTNÍHO HRADU KUNĚTICKÁ HORA

(DÁLE JEN „AREÁL“)

 

Areál, pro nějž platí tento návštěvní řád, je vymezen katastrem nemovitostí, listem vlastnictví 162 pro katastrální území 737194 Ráby (viz obrázek níže). Jedná se o významnou kulturní a přírodní památku, která je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Areál je přírodní památkou a součástí evropské sítě NATURA 2000, ochranná pásma upravují a vymezují příslušné právní předpisy. Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST AREÁLU KUNĚTICKÁ HORA

Areál je volně přístupný. Návštěvníci se v areálu pohybují na vlastní nebezpečí. Při pohybu v areálu jsou návštěvníci povinni věnovat zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě areálu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím. 

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Areál je přístupný celoročně.
 2. Přístup do areálu může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (probíhající práce, pořádání akce, filmování, komerční pronájem aj.) může být areál, nebo jeho část, pro veřejnost zcela uzavřena.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup do areálu není zpoplatněn. Výjimku tvoří dny, ve kterých je v areálu nebo jeho části pořádána kulturní nebo společenská akce a vstup na takovou akci je zpoplatněn na základě vydaného cenového výměru.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pohyb v areálu není organizován. Výjimku tvoří dny, ve kterých je areál využit k dalším účelům – pořádání kulturních akcí, pronájmy, údržba a podobně.
 2. Návštěvníci jsou povinni řídit se v areálu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany areálu bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů. 

Článek 5 – BEZPEČNOST A OCHRANA

 1. V areálu je zakázáno:
  1. Lézt po skalách, vstupovat na torza zdí, vstupovat do výběhů zvířat a prostor vymezených ploty, či označených zákazem vstupu.
  2. Požívat omamné či návykové látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných omamných či návykových látek je přístup do areálu zakázán.
  3. Zahazovat nedopalky cigaret na zem, rozdělávat a používat otevřený oheň.
  4. Používat veškerou pyrotechniku.
  5. Nošení zbraní.
  6. Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru v parku se nacházející.
  7. Krmit v parku chovaná zvířata.
  8. Slézat a narušovat příbytky chované zvěře.
  9. Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení parku, psát nebo malovat po zdech, obkladech a obložení, skalách a dalších přírodních a stavebních prvcích v areálu.
  10. Jezdit a parkovat motorovými vozidly, mimo místa k tomuto účelu určená (zpevněná plocha parkoviště), jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod. na přístupových komunikacích a cestách k hradu.
  11. Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy památkového objektu.
  12. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše či jakkoliv jinak znečišťovat areál.
  13. Tábořit, nocovat stanovat bez předchozího povolení správy objektu. O povolení lze požádat: kunetickahora@npu.cz
  14. Létat s drony; případné výjimky povoluje správa hradu: kunetickahora@npu.cz
  15. Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“ v areálu parku, případné výjimky povoluje po dohodě správa hradu: kunetickahora@npu.cz
  16. Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků i fauny.
  17. Dotýkat se či manipulovat s informačním systémem.
 2. Pro ochranu areálu a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Při prohlídce areálu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, vodním plochám, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z podstaty parku. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP DO AREÁLU S JÍZDNÍM KOLEM A DALŠÍMI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

 1. Do areálu je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod.  zakázán.

Článek 7 – VSTUP DO AREÁLU SE ZVÍŘATY

 1. Do parku je vstup se zvířaty povolen za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku Národního památkového ústavu.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.

Článek 8 – HERNÍ PRVKY V AREÁLU

 1. Jsou-li v areálu herní prvky, za bezpečnost dětí při užívání herních prvků nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci/osoba, která je do areálu doprovodila.

Článek 9 – FOCENÍ A NATÁČENÍ

 1. V areálu je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
 2. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: kunetickahora@npu.cz
 3. V případě, že je v areálu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 10 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré akce (kulturní, společenské, sportovní aj.) konané v areálu musí být předem písemně povoleny správou památkového objektu. Pořadatel je povinen řídit se pokyny a závazky plynoucími z uzavřeného smluvního vztahu. Při nesplnění této povinnosti může správa památkového objektu akci okamžitě a bez náhrady zrušit.

Článek 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucí správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: kunetickahora@npu.cz; nebo na NPÚ, Územní památkovou správu na Sychrově: bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Návštěvní řády ke stažení: