Návštěvní řád areálu

 

Národní památkový ústav,
územní památková správa na Sychrově 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
areálu ve správě státního hradu Kunětická hora
(dále jen „areál“)

 

Článek 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Areál, pro nějž platí tento návštěvní řád, je vymezen katastrem nemovitostí, listem vlastnictví 162 pro katastrální území 737194 Ráby (viz obrázek níže). Jde o významnou kulturní a přírodní památku, která je součástí evropské sítě NATURA 2000, a jejich ochranná pásma, která upravují a vymezují příslušné právní předpisy. Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. 

 

Článek 2 – PŘÍSTUPNOST AREÁLU

1. Areál je přístupný celoročně.

2. Vyžádá-li si to aktuální provozní či bezpečnostní situace (nepříznivé povětrnostní podmínky, skalní řícení, provádění neodkladných udržovacích prací, revitalizace zeleně apod.), může být vstup do areálu či jeho částí správou památkového objektu omezen či zakázán.

3. V případě, že je areál, respektive jeho část, pronajat (na základě řádné smlouvy uzavřené se správou památkového objektu), řídí se podmínky užívání konkrétní části areálu a vstupu do něj příslušnými smluvními ustanoveními.

 

Článek 3 - PROHLÍDKA AREÁLU

1. Při prohlídce areálu návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě areálu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím. 

 

Článek 4 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v areálu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany areálu bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů. 

2. Pro ochranu areálu, inventáře a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

3. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat areál. Zejména je zakázáno:

a) psát, rýt nebo malovat po zdech, stromech, lavičkách a ostatním vybavení a inventáři, nebo je jakkoli poškozovat; 

b) kouřit a manipulovat zde s otevřeným ohněm;

c) vstupovat na torza opevnění;

d) lézt po skalách;

e) jezdit v areálu (vyjma zpevněných ploch parkoviště) jakýmikoli motorovými i nemotorovými vozidly včetně jízdních kol. Výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky; 

f) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazenou plochu parkoviště a místa vymezená správou památkového objektu pro parkování;

g) vhazovat cokoli do studny;

h) trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, krmit a jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v oborách; 

i) tábořit, stanovat, nocovat v areálu;

j) vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, či aktivity;

k) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat;

l) odhazovat jakékoli odpadky mimo odpadkové koše;

m) jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost

4. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

5. Fotografování, filmování či pořizování jiné dokumentace pro komerční účely je v areálu možno pouze s  písemným povolením Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, Zámek Sychrov č. p. 3, Sychrov 463 44. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov 463 44.

6. Veškeré akce, konané v areálu (kulturní, společenské, sportovní aj.), musí být předem písemně povoleny správou památkového objektu. Pořadatel je povinen řídit se pokyny a závazky plynoucími z uzavřeného smluvního vztahu. Při nesplnění této povinnosti může správa památkového objektu akci okamžitě a bez náhrady zrušit.

7. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

8. V celém areálu se zakazuje používání zábavní pyrotechniky.

 

Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návštěvník má možnost svoji pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz

2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

                                              

Bc. Miloš Jiroušek, Správa památkového objektu, vedoucí správy státního hradu Kunětická hora

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově

 

Mapa areálu, pro nějž platí tento návštěvní řád:

                                                                                                  

ke stažení: